تبلیغات
گنجینه شعر فارسی - ساقی نامه
تلگرام شعر فارسی

ساقی نامه

دوشنبه 26 تیر 1391  •  دیدگاه ها : ()  

الهی به مستان میخانه‌ات
به عقل آفرینان دیوانه‌ات

به دردی کش لجهٔ کبریا
که آمد به شٰانش فرود انّمٰا

به درّی که عرش است او را صدف
به ساقی کوثر، به شاه نجف

به نور دل صبح خیزان عشق
ز شادی به انده گریزان عشق
  به رندان سر مست آگاه دل
که هرگز نرفتند جز راه دل

به انده‌پرستان بی پا و سر
به شادی فروشان بی شور و شر

کزان خوبرو، چشم بد دور باد
غلط دور گفتم که خود کور باد

به مستان افتاده در پای خم
به مخمور با مرگ با اشتلم

به شام غریبان، به جام صبوح
کز ایشان است شام و سحر را فتوح

که خاکم گل از آب انگور کن
سرا پای من آتش طور کن

خدا را به جان خراباتیان
کزین تهمت هستیم وارهان

به میخانهٔ وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه ده

که از کثرت خلق تنگ آمدم
به هر جا شدم سر به سنگ آمدم

بیا ساقیا می بگردش در آر
که دلگیرم از گردش روزگار

می ای ده که چون ریزیش در سبو
بر ‌آرد سبو از دل آواز هو

از آن می که در دل چو منزل کند
بدن را فروزان‌تر از دل کند

از آن می که گر عکسش افتد به باغ
کند غنچه را گوهر شبچراغ

از آن می که گر شب ببیند به خواب
چو روز از دلش سر زند آفتاب

از آن می که گر عکسش افتد به جان
توانی بجان دید حق را عیان

از آن می که چون شیشه بر لب زند
لب شیشه تبخاله از تب زند

از آن می که گر عکسش افتد به آب
بر آن آب تبخاله افتد جباب

از آن می که چون ریزیش در سبو
بر آرد سبو از دل آواز هو

از آن می که که در خم چو گیرد قرار
بر آرد خم آتش ز دل همچو نار

می صاف ز آلودگی بشر
مبدل به خیر اندر او جمله شر

می معنی افروز صورت گداز
مِی ای گشته معجون راز و نیاز

از آن آب، کاتش بجان افکند
اگر پیر باشد جوان افکند

می ای را کزو جسم جانی کند
به باده، زمین آسمانی کند

می ای از منی و توئی گشته پاک
شود جان، چکد قطره‌ای گر به خاک

به انوار میخانه ره پوی، آه
چه می خواهی از مسجد و خانقاه

بیا تا سری در سر خم کنیم
من و تو، تو و من، همه گم کنیم

به یک قطره می آبم از سر گذشت
به یک آه، بیمار ما درگذشت

بزن هر قدر خواهیم، پا به سر
سر مست از پا ندارد خبر

چشی گر از این باده، کو کو زنی
شوی چون ازو مست هو هو زنی

می ای سر بسر مایهٔ عقل و هوش
می ای بی خم و شیشه، در ذوق و جوش

دماغم ز میخانه بویی کشید
حذر کن که دیوانه، هویی کشید

بگیرید زنجیرم ای دوستان
که پیلم کند یاد هندوستان

دلا خیز و پائی به میخانه نه
صلائی به مستان دیوانه ده

خدا را ز میخانه گر آگهی
به مخمور بیچاره، بنما رَهی

دلم خون شد از کلفت مدرسه
خدا را خلاصم کن از وسوسه

چو ساقی همه چشم فتان نمود
به یک نازم، از خویش عریان نمود

پریشان دماغیم، ساقی کجاست
شراب ز شب مانده باقی کجاست

بیا ساقیا، می بگردش در آر
که می خوش بود خاصه در بزم یار

می ای بس فروزان‌تر از شمع و روز
می و ساقی و بادهٔ جام سوز

می صاف ز الایش ما سویٰ
ازو یک نفس تا بعرش خدا

می ای کو مرا وارهاند ز من
ز آئین و کیفیت ما و من

از آن می حلال است در کیش ما
که هستی وبال است در پیش ما

از آن می حرام است بر غیر ما
که خارج مقام است در سیر ما

می ای را که باشد در او این صفت
نباشد بغیر از می معرفت

به این عالم ار آشنائی کنی
ز خود بگذری و خدائی کنی

کنی خاک میخانه گر توتیا
خدا را ببینی بچشم خدا

به میخانه آی و صفا را ببین
ببین خویشتن را خدا را ببین

تودر حلقهٔ می‌پرستان در آ
که چیزی نبینی بغیر خدا

بگویم که از خود فنا چون شوی
ز یک قطره زین باده مجنون شوی

 به شوریدگان گر شبی سر کنی
از آن می که مستند لب تر کنی

جمال محالی که حاشا کنی
ببندی دو چشم و تماشا کنی

نیاری تو چون تاب دیدار او
ز دیدار رو کن به دیوار او

قمر درد نوش است از جام ما
سحر خوشه چین است از شام ما

مغنی نوای دگر ساز کن
دلم تنگ شد مطرب آواز کن

بگو زاهدان اینقدر تن زنند
که آهن ربائی بر آهن زنند

بس آلوده‌ام آتش می کجاست
پر آسوده‌ام نالهٔ نی کجاست

به پیمانه، پاک از پلیدم کنید
همه دانش و داد و دیدم کنید

چو پیمانه از باده خالی شود
مرا حالت مرگ حالی شود

همه مستی و شور و حالیم ما
نه چون تو همه قیل و قالیم ما

خرابات را گر زیارت کنی
تجلی بخروار غارت کنی

چه افسرده‌ای رنگ رندان بگیر
چرا مرده‌ای آب حیوان بگیر

زنی در سماعی، ز می سرخوشی
سزد گر ازین غصه خود را کشی

توانی اگر دل، دریا کنی
تو آن دُر یکتای پیدا کنی

ندوزی چو حیوان نظر بر گیاه
بیابی اگر لذت اشک و آه

بیا تا بساقی کنیم اتفاق
درونها مصفا کنیم از نفاق

بیائید تا جمله مستان شویم
ز مجموع هستی پریشان شویم

چو مستان بهم مهربانی کنیم
دمی بی‌ریا زندگانی کنیم

بگرییم یکدم چو باران بهم
که اینک فتادیم یاران ز هم

جهان منزل راحت اندیش نیست
ازل تا ابد، یکنفس بیش نیست

سراسر جهان گیرم از توست بس
چه میخواهی آخر از این یک نفس

فلک بین که با ما جفا می کند
چه ها کرده است و چه ها می کند

برآورد از خاک ما گرد و دود
چه می خواهد از ما سپهر کبود

نمی گردد این آسیا جز به خون
الهی که برگردد این سرنگون

من آن بینوایم که تا بوده‌ام
نیاسایم ار یک دم آسوده‌ام

رسد هر دم از همدمانم غمی
نبودم غمی گر بدم همدمی

در این عالم تنگ‌تر از قفس
به آسودگی کس نزد یک نفس

مرا چشم ساقی چو از هوش برد
چه کارم به صاف و چه کارم به درد

نه در مسجدم ره، نه در خانقاه
از آن هر دو در هر دو، رویم سیاه

نمانده است در هیچکس مردمی
گریزان شده آدم از آدمی

گروهی همه مکر و زرق و حیل
همه مهربان، بهر جنگ و جدل

همه متفق با هم اندر نفاق
به بدخوئی اندر جهان جمله طاق

همه گرگ مانا همه میش پوست
همه دشمنی کرده در کار دوست

شب آلودگی، روز شرمندگی
معاذ الله از اینچنین زندگی

اگر مرد راهی؟ ز دانش مگو
که او را نداند کسی غیر او

برو کفر و دین را وداعی بکن
به وجد اندر آ و سماعی بکن

مکن منعم از باده ای محتسب
که مستم من از جام لا یحتسب

چو ما زین می، ار مست و نادان شوی
ز دانائی خود پشیمان شوی

خوری باده، خورشید رخشان شوی
چه دنبال لعل بدخشان سوی

صبوح است ساقی برو می بیار
فتوح است مطرب دف و نی بیار

از ان می که در دل اثر چون کند
قلندر بیک خرقه قارون کند

نوای مغنی چه تأثیر داشت
که دیوانه نتوان به زنجیر داشت

مغنی سحر شد خروشی بر آر
ز خامان افسرده جوشی بر آر

که افسردهٔ صحبت زاهدم
خراب می و ساغر و شاهدم

سرم در سر می‌پرستان مست
که جزمی فراموششان هر چه هست

به می گرم کن جان افسرده را
که می زنده دارد تن مرده را

مگو تلخ و شور آب انگور را
که روشن کند دیدهٔ کور را

بده ساقی آن آب آتش خواص
که از هستیم زود سازد خلاص

به من عشوه چشم ساقی فروخت
که دین و دل و عقل را جمله سوخت

ازین دین به دنیا فروشان مباش
به جز بندهٔ باده‌نوشان مباش

کدورت کشی از کف کوفیان
صفا خواهی، اینک صف صوفیان

چو گرم سماعند هر سو صفی
حریفان اصولی ندیمان کفی

چه درماندهٔ دلق و سجاده‌ای
مکش بار محنت، بکش باده‌ای

ز قطره سخن پیش دریا مکن
حدیث فقیهان بر ما مکن

مکن قصهٔ زاهدان هیچ گوش
قدح تا توانی بنوشان و نوش

سحر چون نبردی به میخانه راه
چراغی به مسجد مبر شامگاه

خراباتیا، سوی منبر مشو
بهشتی، بدوزخ برابر مشو

بزن ناخن و نغمه‌ای بر دلم
دمار کدورت بر آر از گلم

بکش باده تلخ و شیرین بخند
فنا گرد و بر کفر و بر دین بخند

که نور یقین در دلم جوش زد
جنون آمد و بر صف هوش زد

قلم بشکن و دور افکن سبق
بسوزان کتاب و بشویان ورق

تعالی اللّه از جلوهٔ آن شراب
که بر جملگی تافت چون آفتاب

تو زین جلوه از جا نرفتی که‌ای
تو سنگی، کلوخی، جمادی، چه‌ای

رخ ای زاهد از می پرستان متاب
تو در آتش افتاده‌ای من در آب

که گفته است چندین ورق را ببین
بگردان ورق را و حق را ببین

مگو هیچ با ما ز آئین عقل
که کفر است در کیش ما دین و عقل

ز ما دست ای شیخ مسجد بدار
خراباتیان را به مسجد چکار

ردا کز ریا بر زنخ بسته‌ای
بینداز دورش که یخ بسته‌ای

فزون از دو عالم تو در عالمی
بدینسان چرا کوتهی و کمی

تو شادی بدین زندگی عار کو
گشودند گیرم درت بار کو؟

نماز ار نه از روی مستی کنی
به مسجد درون بت‌پرستی کنی

به مسجد رو و قتل و غارت ببین
به میخاه آی و فراغت ببین

به میخانه آی و حضوری بکن
سیه کاسه‌ای کسب نوری بکن

چو من گر ازین می تو بی من شوی
بگلخن درون رشک گلشن شوی

چه میخواهد از مسجد و خانقاه
هر آنکو به میخانه برده است راه

نه سودای کفر و نه پروای دین
نه ذوقی به آن و نه شوقی به این

برونها سفید و درونها سیاه
فغان از چنین زندگی آه، آه

همه سر برون کرده از جیب هم
هنرمند گردیده در عیب هم

خروشیم بر هم چو شیر و پلنگ
همه آشتیهای بدتر ز جنگ

فرو رفته اشک و فرا رفته آه
که باشند بر دعوی ما گواه

بفرمای گور و بیاور کفن
که افتاده‌ام از دل مرد و زن

دلم گه از آن گه ازین جویدش
ببین کآسمان از زمین جویدش

به می هستی خود فنا کرده‌ایم
نکرده کسی آنچه ما کرده‌ایم

دگر طعنهٔ باده بر ما مزن
که صد بار زن بهتر از طعنه زن

نبردست گویا به میخانه راه
که مسجد بنا کرده و خانقاه

چه می خواهد از مسجد و خانقاه
هر آنکو به میخانه بردست راه

روان پاک سازیم از آب تاک
که آلودهٔ کفر و دین است پاک

ندانم چه گرمیست با این شراب
که آتش خورم گویی از جام آب

به می صاحب تخت و تاجم کنید
پریشان دماغم، علاجم کنید

جسد دادم و جان گرفتم ازو
چه میخواستم، آن گرفتم ازو

بینداز این جسم و جان شو همه
جسد چیست؟ روح روان شو همه

گدائی کن و پادشاهی ببین
رهاکن خودی و خدائی ببین

تکلف بود مست از می شدن
خوشا بیخود از نالهٔ نی شدن

درون خرابات ما شاهدیست
که بدنام ازو هر کجا زاهدیست

بخور می که در دور عباس شاه
به کاهی ببخشند کوهی گناه

سکندر توان و سلیمان شدن
ولی شاه عباس نتوان شدن

که آئین شاهی از آن ارجمند
نشسته است برطرف طاق بلند

یکی از سواران رزمش هزار
یکی از گدایان بزمش بهار

سگش بر شهان دارد از آن شرف
که باشد سگ آستان نجف

الهی به آنان که در تو گمند
نهان از دل و دیدهٔ مردمند

نگهدار این دولت از چشم بد
بکش مد اقبال او تا ابد

همیشه چو خور گیتی افروز باد
همه روز او عید نوروز باد

شراب شهادت بکامش رسان
بجد علیه السلامش رسان

رضی روز محشر علی ساقی است
مکن ترک می تا نفس باقی است

 
  شاعر: رضی الدین آرتیمانی

دسته بندی: شعر مذهبی،

برچسب ها: اشعار رضی الدین آرتیمانی ،
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:07 ق.ظ

Incredible many of excellent information.
prices for cialis 50mg cilas sublingual cialis online low dose cialis blood pressure click here take cialis buying cialis on internet cialis 5 effetti collaterali safe site to buy cialis online buy cialis online cheapest cialis billig
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Perfectly voiced truly. .
cialis online generic cialis 20mg uk we recommend cheapest cialis cialis 20mg prix en pharmacie deutschland cialis online generic cialis at the pharmacy acheter du cialis a geneve effetti del cialis cialis 5 mg effetti collateral generico cialis mexico
سه شنبه 13 آذر 1397 09:55 ب.ظ

Cheers! Helpful information!
generic low dose cialis cialis coupon recommended site cialis kanada generic cialis link for you cialis price tadalafil fast cialis online cialis 20mg prix en pharmacie buy name brand cialis on line cialis free trial
دوشنبه 12 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Seriously tons of good info!
cialis flussig if a woman takes a mans cialis miglior cialis generico buying cialis overnight cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis with dapoxetine generic cialis at walmart india cialis 100mg cost non 5 mg cialis generici cialis prezzo di mercato
یکشنبه 11 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Lovely write ups. Cheers!
opinioni cialis generico cialis generico en mexico cialis side effects cialis soft tabs for sale generic cialis at walmart generic cialis prices on cialis 10 mg cialis online napol brand cialis generic cialis et insomni
جمعه 9 آذر 1397 10:32 ق.ظ

You've made your point.
tadalafil 10 mg buy cialis online legal cialis tablets order generic cialis online tadalafil tablets cialis coupons online prescriptions cialis opinioni cialis generico we choice cialis pfizer india cialis price in bangalore
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:28 ب.ظ

You made your point extremely nicely!.
when can i take another cialis look here cialis order on line side effects of cialis enter site very cheap cialis 200 cialis coupon il cialis quanto costa cialis 20 mg best price how does cialis work acquistare cialis internet brand cialis nl
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:28 ق.ظ

This is nicely said! !
cialis 20mg preis cf generic cialis with dapoxetine cialis for sale in europa we choice cialis uk cialis 20 mg cost free cialis we like it cialis price cialis for sale in europa comprar cialis navarr look here cialis order on line
دوشنبه 9 مهر 1397 07:10 ب.ظ

Appreciate it, Quite a lot of write ups!

we use it cialis online store link for you cialis price calis cialis 50 mg soft tab cost of cialis per pill cialis authentique suisse cialis online napol link for you cialis price cialis sicuro in linea achat cialis en europe
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:37 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of postings.

achat cialis en suisse cialis online nederland cialis online holland the best choice cialis woman cialis rckenschmerzen cialis taglich generic low dose cialis preis cialis 20mg schweiz comprar cialis navarr buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Kudos! Awesome stuff.
prezzo di cialis in bulgaria cialis cuantos mg hay estudios de cialis genricos achat cialis en europe side effects for cialis cialis professional yohimbe achat cialis en itali what is cialis cialis italia gratis cialis prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:08 ق.ظ

Superb facts, Kudos.
buy viagra pay with paypal viagra to buy uk best place buy viagra online how can i buy viagra online cheap viagra with prescription viagra from usa pharmacy generic viagra cheap cheap generic viagra online online pharmacy for viagra viagra no rx
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:34 ق.ظ

Excellent data. Cheers!
200 cialis coupon cialis prices recommended site cialis kanada cialis coupons cialis side effects dangers cialis daily cialis canada cialis 20 mg best price price cialis best cialis 5 mg schweiz
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:07 ب.ظ

Cheers. Good stuff!
get cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis tablets australia cialis coupon cialis generico lilly cialis 5 mg funziona cialis 5 mg schweiz generic cialis pro miglior cialis generico cialis with 2 days delivery
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:34 ق.ظ

Thanks. I value it.
cheap online pharmacy uk buy viagra online order viagra uk price buy generic viagra online uk next day delivery online pharmacy uk buy viagra prescription online get viagra prescription online viagr cheapest generic viagra uk viagra buy viagra pharmacy online viagra
جمعه 17 فروردین 1397 11:16 ب.ظ

Wow lots of great knowledge!
cialis generic tesco price cialis i recommend cialis generico cialis farmacias guadalajara cilas tarif cialis france we choice free trial of cialis price cialis best canadian discount cialis cialis daily dose generic
جمعه 3 فروردین 1397 09:13 ب.ظ

Superb write ups, Thank you!
generic cialis soft gels dose size of cialis rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 20mg click here take cialis buy online cialis 5mg canadian cialis cialis 30 day trial coupon cialis efficacit cialis 50 mg soft tab
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:48 ق.ظ

Cheers, Useful information!
rx cialis para comprar buying cialis in colombia cialis bula cialis side effects deutschland cialis online we like it cialis price does cialis cause gout dosagem ideal cialis cialis generico lilly interactions for cialis
شنبه 31 تیر 1396 10:54 ب.ظ
Nice answer back in return of this question with firm arguments and explaining everything concerning that.
پنجشنبه 8 تیر 1396 11:16 ق.ظ
Hi there very cool website!! Guy .. Beautiful
.. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds also?
I am glad to search out so many useful information right here
within the post, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
دوشنبه 5 تیر 1396 12:30 ق.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also
make comment due to this good piece of writing.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 01:42 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your web
site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 06:44 ق.ظ
We are a gaggle of volunteers and starting
a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive task and our entire community can be thankful to you.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:42 ق.ظ
I was suggested this blog by my cousin. I'm
not sure whether this post is written by him as no one
else know such detailed about my difficulty. You are incredible!

Thanks!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:56 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between usability and visual appearance.
I must say you've done a awesome job with this.
In addition, the blog loads very quick for me on Opera.
Superb Blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر